Είμαστε ανοικτοί σε συνεργασίες και συνέργειες με ενδιαφερόμενους φορείς από όλη την Ευρώπη! Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναπτύξουμε δίκτυα συνεργασίας. Συνέργειες μας μέχρι σήμερα. 

 

DesignThinkersGroup
Mellon Skills Accelerator
Sesba EU project
Innovoice online startup ideabator
Startup Europe
Startup Europe Week
Moseley Exchange
UnLtd Scotland Main Logo
VIEWdigital Logo
MillfieldsTrust Logo
Bnd
Ocean Drivers
The Bta Factor