Projekti pähkinänkuoressa, Social UP (2016-2018) on EU:n Erasmus+ ohjelman rahoittama projekti. Sen tavoitteena on edistää muotoiluajattelua sosiaalisissa yrityksissä ja lisätä näiden sosiaalista vaikuttavuutta, kestävyyttä ja skaalautuvuutta tavoitteellisesti ja kustannustehokkaasti. Projekti perustuu kolmeen muotoiluajattelun vaiheeseen – INSPIRAATIO i IDEOINTI I IMPLEMENTOINTI – joiden avulla luodaan luodakseen muotoiluajattelun opas sosiaalisille yrityksille!


Taustaa
Sosiaalinen talous työllistää yli 11 miljoonaa henkilöä EU:ssa, kattaen näin 6 % kokonaistyöllisyydestä.
Nopeasti kehittyvä kiinnostus sosiaaliseen yrittäjyyteen Euroopassa on tulosta sosiaalisten yritysten lisääntyvästä roolista sosiaalisissa ja ympäristöä koskevissa haasteissa. Ne ottavat kantaa globaaliin talouskriisin haasteisiin, säästötoimenpiteisiin ja julkisten toimijoiden vetäytymiseen sosiaalisista palveluista lisääntyvien sosiaalisten tarpeiden aikana. Kun sosiaaliset yritykset keskittyvät moniin valtioita koskeviin palveluihin, niiden kasvava lukumäärä tuo säästöä valtion budjettiin. Myös niiden vetovoimaisuus työnantajina kasvaa. Esimerkiksi kokoaikaisten työntekijöiden määrä Hollannin sosiaalisissa yrityksissä on kasvanut 12 % vuosien 2012 ja 2014 välillä.
Euroopan komission ennusteiden mukaan sosiaaliset yritykset tulevat kasvamaan dynaamiseksi ja monipuoliseksi yrittäjämäiseksi liikkeeksi tuoden uusien businessmallien vetovoiman, joka yhdistää taloudellisen aktiviteetin sosiaaliseen missioon ja kasvuun. Luodakseen sosiaalisten yritysten kehittämistä mahdollistavan Euroopan laajuisen ekosysteemin EU on luonut monia käytänteitä uusien säännösten rinnalle.


Haasteet
DHuolimatta kasvavasta kiinnostuksesta ja  sosiaalisten yritysten saamasta tuesta,  niiden selviytymistä ja kasvua hankaloittavat edelleen useat sisäiset rajoitteet, toimivien liiketoimintamallien puute, korkea riippuvuus julkisesta sektorista tulonlähteenä,  yrittäjähenkisyyden puute sekä pula taidoista ja erikoistuneista neuvontapalveluista.
Kasvuyritysten eloonjäämisluvut ovat hyvin alhaiset (50-90% epäonnistuu ensimmäisen neljän vuoden aikana) johtuen pääasiassa yritysten kyvyttömyydestä kohdistaa tarjontansa todelliseen markkinatarpeeseen. Näin ollen kestävän liiketoimintamallin ja strategian kehittäminen kasvuyrityksille on viiden ensimmäisen tarpeen joukossa koskien sosiaalisten yritysten tuentarpeita. Tämä erityisesti sen vuoksi, että sosiaalisten yritysten innovatiiviset liikeideat ja suunnitelmat pohjautuvat usein testaamattomiin konsepteihin, jotka investoijat kokevat liiallisena riskinä.


Tarpeet
On selkeästi olemassa kasvava tarve luoda uusia näkökulmia, työkaluja ja lähestymistapoja vahvistamaan sosiaalisten kasvuyritysten selviytymistä ja rahoitusta sijoitusmarkkinoilla. Sosiaalisektori on kypsä innovatiivisiin lähestymistapoihin, ja on vahvasti osoitettu, että muotoiluajattelulla on uusia ja todellisia vaikuttamismahdollisuuksia.


Muotoiluajattelu (DT)
Muotoiluajattelu on luova tapahtuma, joka perustuu syvään empatiaan ja ymmärrykseen ihmisten tarpeista ja motiiveista jokapäiväisessä maailmassa missä tahansa liiketoiminnassa. Se on jäsennelty lähestymistapa, joka tuottaa ja kehittää ideoita, ja sillä on kolme yleistä vaihetta, jotka auttavat navigoimaan kehitysprosessia aina näkökulman tunnistamisesta ratkaisun löytämiseen ja rakentamiseen asti.  INSPIRAATIO: Haasteen esittäminen ja käyttäjänäkemysten etsiminen I IDEOINTI: Alustava ratkaisun suunnittelu. Priorisointi ja yksinkertainen prototypiointi I  TOTEUTUS: Service Blueprints, Prototypiointi, vaikuttavuuden  arviointi ja ratkaisun pitsaus.
Muodostamalla ihmiskeskeinen ja kokeellinen tieteidenvälinen näkökulma, joka tarjoaa yrittäjille mahdollisuuden ymmärtää syvästi ihmisiä, joita he palvelevat, ja luomalla uusia innovatiivisia ratkaisuja linkittyen ihmisten todellisiin tarpeisiin, muotoiluajattelun, joka on erityisesti sovellettavissa sosiaalisiin yrityksiin, on osoitettu olevan tehokas keino rakentaa innovatiivisia organisaatioita ja luoda sosiaalisia vaikutuksia.


Social Up –projekti
Social UP –projektin tavoitteena on parantaa sosiaalisten yritysten sosiaalisia vaikuttavuutta, kestävyyttä, elinvoimaisuutta ja skaalautuvuutta ja auttaa heitä toteuttamaan yhteiskunnallista tehtävänsä  taloudellisesti kannattavalla tavalla hyödyntämällä muotoiluajattelun kulttuuria mukautettuna heidän omiin tarpeisiinsa.
Hanke toimii yhteistyössä muotoiluajattelun asiantuntijoiden, sosiaalisten yrittäjien ja liiketoiminnan neuvonantajien kanssa. Se yhteis-kehittää ja -toteuttaa muotoiluajatteluun perustuvaa koulutusmateriaalia nimeltä "Muotoiluajattelun teemaopas sosiaalisille yrityksille". Tämä tarjoaa tietoa, työkaluja ja tukea muotoiluajattelun käyttöön sosiaalisissa yrityksissä edistääkseen niiden kasvua, kehittymistä ja kilpailukykyä.


Hankkeen tavoitteet ja innovaatiotwisti
Social UP - projekti:

 • Lisää tietoisuutta muotoiluajattelun kulttuurin arvosta innovatiivisten organisaatioiden rakentamisessa
 • Mahdollistaa  sosiaalisten yrittäjien toimimisen fasilitaattoreina ja käyttämään muotoiluajattelun lähtökohtaa luoden kestäviä liiketoimintamalleja todistetulla konseptilla
 • Kouluttaa ja tarjoaa tukea muotoiluajattelun asiantuntijoille, ammatillisille kouluttajille ja sosiaalisten yritysten yritysneuvojille edistämää innovaatioita ja muotoiluajattelua sosiaalisissa yrityksissä, laajentaen palvelujaan
 • Kehittää yrittäjyyttä ja osaamista sosiaalisille yrityksille
 • Avartaa kohderyhmien näkökulmaa kokemaan muita innovatiivisia muotoiluajatteluun pohjautuvia lähestymiskulmia, kuten esimerkiksi pelillistäminen

Projekti lisää innovaatioita monin tavoin:

 • Se käsittelee aihetta tavalla, jota ei ole aikaisemmin tehty EU-tasolla tai EU-projektien kautta
 • Soveltaa muotoiluajattelau projektin toteuttamisessa, koska se perustuu kolmeen muotoiluajattelun avainvaiheeseen: inspiraatio, ideointi, implementointi
 • Tarjoaa tietoa oppijoille innovatiivisten menetelmen kautta; pikemmin sparraten ajattelutapaa kuin tarjota tekniikoita, „miten ajatella“ pikemmin kuin „mitä ajatella“-asenteella
 • Täydentää ja yhdistää pikemminkin kuin sivuuttaa olemassaolevia prosesseja, toimien muuttuvan perspektiivin mahdollistajana ja johtaen kokonaisvaltaista lähestymistapaa
 • Kehittää muille aloille siirrettävän mallin

Projektin kohderyhmät
Projekti on pääosin kohdistettu:

 • Sosiaalisille yrittäjille ja sellaiseksi haluaville
 • Muotoiluajattelun asiantuntijoille ja harjoittajille
 • Yritysneuvojille, sisältäen sosiaalisten yritysten yritysneuvojat
 • Ammatillisille kouluttajille

Projektin kohderyhmää ovat myös sosiaaliseen alaan liittyvät viranomaiset ja instituutiot, sosiaaliset partnerit, viranomaiset, muotoiluajatteluyhteisö sisältäen akateemikot ja tutkijat, sekä koko yhteiskunta. Jos kuulut johonkin näistä kohderyhmistä ja haluat olla mukana projektin aktiviteeteissa, rekisteröidy saadaksesi uutiskirjeemme.