Συνοπτικά, το SOCIAL UP είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα  Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016-2018), με στόχο την καλλιέργεια της του design thinking σε κοινωνικές επιχειρήσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού τους αντίκτυπου, της βιωσιμότητας και της επεκτασιμότητάς τους μέσω στοχευμένων και οικονομικά βιώσιμων πρακτικών. Το έργο βασίζεται και εφαρμόζει τις 3 διαδοχικές φάσεις του Design Thinking - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ I ΕΠΙΝΟΗΣΗ I ΔΟΚΙΜΗ - και αναπτύσσει έναν Οδηγό Design Thinking για Κοινωνικές Επιχειρήσεις!

Το πλαίσιo 
Η κοινωνική οικονομία απασχολεί πάνω από 11 εκατομμύρια άτομα στην Ε.Ε., εκπροσωπώντας το 6% της συνολικής απασχόλησης.
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει προέλθει από την αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και, παράλληλα, των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, των μέτρων λιτότητας και της αποστασιοποίησης των δημόσιων οργανισμών από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όταν οι κοινωνικές ανάγκες ολοένα αυξάνονται.  Με τις κοινωνικές επιχειρήσεις να στοχεύουν σε υπηρεσίες που μέχρι τώρα παρείχε το κράτος, ο αυξανόμενος αριθμός τους αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Παράλληλα, αυξάνεται η ελκυστικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων ως εργοδότες. Για παράδειγμα, ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάζονται στις Ολλανδικές κοινωνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 12% μέσα σε 2 χρόνια, μεταξύ 2012 και 2014.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη αναμένεται να εξελιχθούν σε ένα δυναμικό και πολύπλευρο επιχειρηματικό κίνημα, ενσωματώνοντας την τάση για νέα επιχειρηματικά μοντέλα που συνδυάζουν την οικονομική δραστηριότητα με την κοινωνική αποστολή και την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Η Ε.Ε. με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος σε όλη την Ευρώπη που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων, εισήγαγε πληθώρα πρακτικών παράλληλα με νέους κανονισμούς.

Οι προκλήσεις
Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον και την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων, η επιβίωση και η ανάπτυξή τους εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από βασικούς εσωτερικούς περιορισμούς, όπως: η έλλειψη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, η υψηλή εξάρτηση από χρηματοδοτήσεις του δημοσίου τομέα, η έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος σε συνδυασμό με την έλλειψη δεξιοτήτων και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Με τα ποσοστά επιβίωσης των νεοφυών επιχειρήσεων να κινούνται αρκετά χαμηλά (50-90% των start-ups αποτυγχάνουν στα πρώτα 4 χρόνια λειτουργίας τους), κυρίως λόγω της αδυναμίας να ικανοποιήσουν μια πραγματική ανάγκη της αγοράς, η δημιουργία βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου και στρατηγικής κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 5 βασικών αναγκών για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η ανάγκη αυτή ενισχύεται, αν ληφθεί υπόψη ότι οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες ή τα επιχειρηματικά σχέδια των κοινωνικών επιχειρηματιών βασίζονται συχνά σε μη αποδεδειγμένα concepts, κάτι που οι επενδυτές συχνά θεωρούν ιδιαίτερα επίφοβο.

Οι ανάγκες
Σαφέστατα, είναι αυξανόμενη η ανάγκη για νέα προοπτική, νέα εργαλεία και διαφορετική προσέγγιση για την ενίσχυση των κοινωνικών νεοφυών επιχειρήσεων ώστε να επιβιώσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση στις επενδυτικές αγορές. Ο κοινωνικός τομέας είναι αρκετά ώριμος πλέον ώστε να υποδεχθεί καινοτόμες προσεγγίσεις ενώ έχει αποδειχθεί ότι το Design Thinking έχει τη δύναμη να επιτύχει πραγματικό αντίκτυπο.

Design Thinking (DT)
Το Design Thinking (DT) είναι μια δημιουργική δράση που πηγάζει από τη βαθιά ενσυναίσθηση και κατανόηση των αναγκών και των κινήτρων των ανθρώπων που αποτελούν την καθημερινότητα για κάθε επιχείρηση. Αποτελεί μια δομημένη προσέγγιση για τη δημιουργία και την εξέλιξη των ιδεών και περνά από 3 διαδοχικές φάσεις που βοηθούν στην πλοήγηση στην αναπτυξιακή διαδικασία από το σημείο του προσδιορισμού μιας πρόκλησης μέχρι το σημείο της εξεύρεσης και εφαρμογής της κατάλληλης λύσης. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Εισαγωγή στην πρόκληση και διερεύνηση θεμάτων των χρηστών I ΕΠΙΝΟΗΣΗ: Αρχικός σχεδιασμός λύσης, ιεράρχηση και δημιουργία πρωτοτύπου Ι ΔΟΚΙΜΗ: Καινοτόμες υπηρεσίες, ανάπτυξη πρωτοτύπου, μέτρηση αντικτύπου, πρόταση λύσεων.
Το DT αποτελεί μία ανθρωποκεντρική και πειραματική διεπιστημονική προσέγγιση, προσφέροντας σε επιχειρηματίες όλων των τομέων, την ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος τους ανθρώπους που θα δεχθούν τις υπηρεσίες τους και να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις που θα στηρίζονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Έχει παρατηρηθεί ότι το Design Thinking (DT), ειδικά προσαρμοσμένο σε κοινωνικές επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την καινοτομία σε οργανισμούς και τη διασφάλιση κοινωνικού αντικτύπου.

Το έργο SOCIAL UP
Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται το έργο SOCIAL UP. Στόχος του είναι να ενισχύσει τον κοινωνικό αντίκτυπο, τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, καλλιεργώντας το design thinking προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες, έτσι ώστε να επιτύχουν την κοινωνική τους αποστολή με οικονομικά βιώσιμο τρόπο.
Το έργο, σε συνεργασία με εξειδικευμένους design thinkers, κοινωνικούς επιχειρηματίες, συμβούλους επιχειρήσεων, θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στο design thinking με τη μορφή ενός Οδηγού DT για Κοινωνικές Επιχειρήσεις», ο οποίος θα παρέχει στις κοινωνικές επιχειρήσεις την απαραίτητη γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη και ενίσχυση του design thinking εντός των κοινωνικών επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη, εξέλιξη και ευημερία τους. 

Στόχοι έργου και καινοτομία 
Συγκεκριμένα, το έργο έχει στόχο να:

 • Ενημερώσει ευρύτερα σχετικά με τη αξία του design thinking για καινοτόμους οργανισμούς
 • Βοηθήσει τους κοινωνικούς επιχειρηματίες να λειτουργήσουν ως facilitators στην εφαρμογή του DT εντός της επιχείρησης για δημιουργία και καθιέρωση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων
 • Αναβαθμίσει τις δεξιότητες των design thinkers, εκπαιδευτών ΕΕΚ και συμβούλων κοινωνικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας και του design thinking στις κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Καλλιεργήσει επιχειρηματικό πνεύμα και επιχειρηματικές δεξιότητες στους κοινωνικούς επιχειρηματίες
 • Διευρύνει τους ορίζοντες των ομάδων-στόχου ώστε να βιώσουν καινοτόμες προσεγγίσεις που πηγάζουν από το DT, όπως το Gamification (παιχνιδοποίηση)

To έργο υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και την καινοτομία με διάφορους τρόπους. Ειδικότερα:

 • Θέτει, μέσω ενός ευρωπαϊκού έργου, το ζήτημα με τρόπο που δεν έχει τεθεί στο παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Υιοθετεί την προσέγγιση DT στην υλοποίηση του έργου καθώς το ίδιο το έργο είναι δομημένο σύμφωνα με τις 3 βασικές φάσεις του DT
 • Παρουσιάζει έναν νέο τρόπο σκέψης, παρά, απλά, εργαλεία και τεχνικές, σχετικά με το «πώς να σκέφτεσαι και όχι τι να σκέφτεσαι»
 • Συμπληρώνει και συνδέει, παρά αντικαθιστά, υφιστάμενους τρόπους σκέψης και σχεδιασμού, μεταβάλλοντας αντιλήψεις μέσα από μία ολιστική προσέγγιση
 • Αναπτύσσει ένα μοντέλο προσαρμοζόμενο σε διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικούς τομείς

Ομάδες - Στόχοι του έργου
Το έργο αφορά σε:

 • Κοινωνικούς (επίδοξους) επιχειρηματίες
 • Design thinkers
 • Επιχειρηματικούς συμβούλους και συμβούλους κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Εκπαιδευτών ΕΕΚ

Το έργο απευθύνεται επίσης σε θεσμικούς φορείς και οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα, κοινωνικούς εταίρους, φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές, άλλα μέλη της κοινότητας design thinking και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αν ανήκετε σε μία από αυτές τις ομάδες-στόχους και επιθυμείτε να παρακολουθείτε ή να συμμετέχετε στις δράσεις του έργου, εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα νέα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.